BESTYRELSEN

Louise Mønster (formand): louise@hum.aau.dk

Jørn Boisen (næstformand): jbois@hum.ku.dk

Tine Roesen (kasserer): tine.roesen@hum.ku.dk
Maren Lisbeth Krog M. Pilgaard: mp@falko.dk

Knud Michelsen: knud@michelsen.mail.dk


Tilknyttet bestyrelsen:

Niels Dichov Lund, Jeppe Barnwell 

GENERALFORSAMLING 2024 BLEV AFHOLDT I KØBENHAVN 15. MARTS 2024. 

Se referatet her:

CVR 38388827

KONTO 9570-12472617

Alle interesserede kan blive medlem af foreningen. Kontakt os gerne for nærmere information. 


Bestyrelsen står for den idémæssige udvikling, sponsorkontakt og fondsansøgninger samt den praktiske planlægning af årsmødet. Ideer vendes på årets generalforsamling. Planlægningen af årsmødet sker i nært samarbejde med Det danske forfatter- og oversættercenter på Hald Hovedgaard.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DLI uss

§ 1 Foreningens navn er Den Litterære Institution uss. Foreningen har hjemsted på Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, DK-8800 Viborg§ 2 Foreningen har til formål at være et forum for alle, der arbejder med skøn- og faglitteratur. Med henblik herpå afholdes et årligt møde om litteraturen og dens vilkår på Hald Hovedgaard.


§ 3 Foreningen består af en kreds af personer, der ønsker at yde en indsats til fordel for det angivne formål, heriblandt repræsentanter for universiteterne, bibliotekerne, forlagene og forfatterne. Medlemskabet er gratis. Foreningen støttes økonomisk af en række sponsorer og interessenter.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, herunder valg af dirigent, bestyrelsens beretning, aflæggelse af revideret regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

§ 5 Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer. Dens medlemmer vælges for en 1- årig periode, men alle kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.


§ 6 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor.


§ 7 Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning tilfalder evt. formue legatpuljen i Dansk Forfatterforening.